Dodacie, obchodné podmienky

Dodacie, obchodné podmienky

Úvodné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode, ktorého prevádzkovateľom je :

Margita Kubjatková - MARGITA, Čadečka 1536, 02201 Čadca (ďalej len predávajúci) uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu www.orizo.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov (kupujúcich). Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami, zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami, zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Objednávky a uzatvorenie kúpnej zmluvy
objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Dodacie a platobne podmienky pre internetový obchod orizo.sk:

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou

Margita Kubjatková - MARGITA
Čadečka 1536, 02201 Čadca
IČO: 30550173
DIČ: 1020452213
IČ DPH: SK1020452213
Zapísaná na: Okresný úrad Čadca
Číslo živnostenského registra: 502-5614
Orgán dozoru a dohľadu: Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline, Predmestská 71, 01179 Žilina

Tovar, ktorý ste si u nás objednali, Vám bude odoslaný najneskôr do 30 pracovných dní, spravidla však expedujeme tovar do 2-3 pracovných dní. Všetky ceny sú uvedené s DPH v príslušnej zákonom stanovenej výške a sú konečné. Ceny vrátane akciových platia do odvolania alebo do vyčerpania zásob. Pokiaľ máte tovar objednaný, platí cena, za ktorú ste tovar objednali bez ohľadu na zmeny. V prípade, že sa tovar nenachádza na sklade, budeme vás informovať emailom. Zaväzujeme sa dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene a adekvátne zabalený, odoslať tovar v najkratšej možnej lehote. Spolu s tovarom Vám bude zaslaný daňový doklad - faktúra.

Na výber je doprava :

  • Osobný odber
  • Kuriér GEIS

Platobné podmienky: Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • Na dobierku - platba je pri prevzatí zásielky.
  • Úhrada vopred prevodom na účet – 51998894/0900 - SLSP, a.s.
  • Úhrada pri osobnom odbere

Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške:

  • Dobierka, doručenie - Kuriérska služba, poštovné a balné spolu 5.50 Eur
  • Prevodom na účet, doručenie - Kuriérska služba, poštovné a balné spolu 4.50 Eur

Reklamačný poriadok a záručné podmienky
Pri reklamácií postupujte nasledujúcim spôsobom. Poškodený tovar doplňte popisom zistenej závady, číslom faktúry, dátumom zakúpenia a zašlite oznam na našu e-mailovú adresu. Tovar zabaľte a pošlite na adresu :
Margita Kubjatková – MARGITA,
Čadečka 1536, 02201 Čadca
Na produkty sa vzťahuje výrobcom stanovená záručná doba, ktorá je uvedená na každom výrobku. Počas tejto doby budú všetky reklamované chyby, nedostatky a závady odstránené bezplatne. Doklad o kúpe tovaru si prosím dôkladne uschovajte.

Zodpovednosť za vady predanej veci, zákon 40/1964 zb. Občianského zákonníka

§622

(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za vec bez závady, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.


§623

(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.


Náklady reklamačného jednania:
1. V zmysle § 598 Občianskeho zákonníka č 40/1964 Zb v platnom znení platí že. "Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady". z čoho vyplýva nárok spotrebiteľa - kupujúceho na úhradu nákladov na dopravu reklamovaného výrobku predávajúcemu.
2. V prípade oprávnenej reklamácie tovaru zákazníkom hradí všetky náklady spojené s vybavením reklamácie predajca.
3. V prípade reklamácie tovaru, ktorý už nie je v záručnej dobe, hradí všetky náklady spojené s vybavením reklamácie zákazník, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.


Storno objednávky:
Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania, alebo pokial nebola objednávka expedovaná. Objednávka môže byť stornovaná telefonicky alebo e-mailom na adrese margita@margita.sk Pri stornovaní objednávky e-mailom je potrebné uviesť Vaše meno, číslo objednávky a Váš email resp. telefonický kontakt. V prípade zrušenia objednávky nie sú kupujúcemu účtované žiadne poplatky súvisiace so stornom jeho objednávky. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

Pokiaľ bola objednávka expedovaná máte právo na odstúpenie od zmluvy. Viac informácií v sekcii Vrátenie tovaru.

Vrátenie tovaru:

V súlade s ustanovením §9 ods. 1 c. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení.

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou (mailom, poštou), aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho. Tovar odošlite predávajúcemu po predchádzajúcej dohode. Po doručení takého tovaru (na adresu prevádzkovateľa) bude prijatý. Tovar musí byť vrátený nepoškodený, nepoužívaný, kompletný, v pôvodnom obale a s dokladom o kúpe. Tovar neposielajte na dobierku - nebude prevzatý. Po doručení tovaru bude zákazníkovi vrátená cena tovaru (náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ ) poštovnou poukážkou, alebo na váš účet, ktorý uvediete, najneskôr do 14 kalendárnych dní od dňa, kedy bol vrátený tovar doručený na našu adresu –

Margita Kubjatková – MARGITA,

Čadečka 1536,

02201 Čadca.

O úmysle vrátiť tovar zakúpený v našom obchode nás prosím informujte e-mailom na margita@margita.sk

Formulár na odstúpenie od zmluvy podľa zákona 102/2014 Z. z nájdete na tomto odkaze Formulár_od_odstupeni_od_zmluvy.pdf

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Prevádzkovateľ týmto informuje zákazníkov (spotrebiteľov), že akékoľvek svoje práva a nároky si môžu voči prevádzkovateľovi uplatňovať aj v rámci alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (on-line). Rovnako aj nároky prevádzkovateľa voči zákazníkom (spotrebiteľom) môžu byť uplatnené prostredníctvom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na internetovej stránke http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov), zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. On-line riešenie sporu zabezpečuje aj Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO) je na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm Využitie alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní, cez internet a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov môže zákazník kontaktovať prevádzkovateľa aj e-mailom

Ochrana osobných údajov
Odoslaním údajov vyjadruje používateľ súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.orizo.sk sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom registrácie a objednávkového formulára nebudú poskytnuté bez súhlasu vlastníka týchto dát tretím osobám a nebudú použité na komerčnú ponuku nesúvisiacu s propagáciou tohto internetového obchodu.

Poskytovateľ postupuje pri spracúvaní osobných údajov podľa ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z., Vyhlášky č. 164/2013 Z. z. a Vyhlášky č. 165/2013 a Zákona č. 18/ 2018 Z. z., v znení neskorších predpisov.

Zrušenie registrácie:
Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej to zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu margita@margita.sk ,
alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať svoje osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

Záverečné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky. Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi v celom rozsahu súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke
www.orizo.sk

Podmienky platné od 25.5.2018